ثبت تغییرات شرکت ها

تغییرات شرکت ها

معمولا پس از ثبت شرکت وقایع گوناگونی رخ می دهد که باعث می شو صاحبان شرکت برای تغییر در شرکت اقدام کنند. از متداول ترین تغییرات در شرکت ها، تغییر آدرس شرکت، تغییر موضوع و الحاق موضوع شرکت، نقل و انتقال سهام و ورود و خروج شرکا می باشد. موسسه حقوقی ثبت ما از تمامی تغییرات و مسائل قانونی مرتبط با آنها شما را آگاه می کند.
انتخاب مدیران

اطلاعات شرکت (فقط شرکت های ثبت شده در تهران )
1. استان و واحد ثبتی آن را انتخاب می کنیم.
2. یکی از شماره های ( ثبت یا شناسه ملی را وارد می کنیم ).
پس از ورود اطلاعات وارد گام بعدی می شویم .
اطلاعات جلسه

1. در صورت صحیح بودن شماره ثبت وارد پرونده ثبتی شرکت شده و تغییرات را اعمال می نماییم.
2. نام شرکت از طریق سیستم ثبت به طور خودکار ثبت می شود.
3. نوع صورتجلسه را انتخاب می کنیم ( مجمع عمومی فوق العاده ، عادی بطور فوق العاده ، هیات مدیره ،.............)و نصب جلسه (حضورکلیه شرکا).
4. تاریخ جلسه و ساعت شروع جلسه (وارد کردن ساعت پایان الزامی نمی باشد).
5. تابعیت متقاضی : ایرانی یا غیر ایرانی
6. شماره ملی متقاضی ، نام و نام خانوادگی متقاضی ( درضمن فرد متقاضی باید یکی از اعضا هیات مدیره و امضا کننده وکالتنامه وکیل باشد).
7. سمت متقاضی : اصیل
8. شماره همراه متقاضی باید شماره فرد اجرایی باشد ( چون پیگیری پرونده از طریق همین شماره اطلاع رسانی می شود).
9. نام امضا کننده دفاتر : نام و نام خانوادگی و شماره ملی ، تابعیت وکیل ، وضعیت توکیل( با حق توکیل ) ، شماره وکالتنامه و تاریخ وکالتنامه .
10. کد پستی شرکت
• مرجله بعدی

1. تصمیمات جلسه : نوع تصمیم جلسه را انتخاب می کنیم .
• مرحله بعدی

1. سمت افراد و سهم الشرکه آنها را وارد می کنیم.
• مرحله بعدی

1. تغییر اطلاعات شرکت:
2. لیست جدید تعیین سمت اعضا را وارد می کنیم .
• مرحله بعدی

1. ارتباط اشخاص :در این قسمت اطلاعات وکیل پرونده تایید می شود.
• مرحله بعدی

1. تایید صحت اطلاعات
• مرحله بعدی

1. تایپ نمونه صحیح صورتجلسه
2. و در نهایت ثبت نهایی ودریافت کد پیگیری

وظایف کارشناس اجرایی پرونده:

یک نسخه اصل از صورتجلسه به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل ویک نسخه از برگه ارجا پست می گردد.
انتخاب مدیرعامل خارج از سهامداران

اطلاعات شرکت (فقط شرکت های ثبت شده در تهران ) 1. استان و واحد ثبتی آن را انتخاب می کنیم.
2. یکی از شماره های ( ثبت یا شناسه ملی را وارد می کنیم ).
پس از ورود اطلاعات وارد گام بعدی می شویم .
اطلاعات جلسه

1. در صورت صحیح بودن شماره ثبت وارد پرونده ثبتی شرکت شده و تغییرات را اعمال می نماییم.
2. نام شرکت از طریق سیستم ثبت به طور خودکار ثبت می شود.
3. نوع صورتجلسه را انتخاب می کنیم ( مجمع عمومی فوق العاده ، عادی بطور فوق العاده ، هیات مدیره ،.............)و نصب جلسه (حضورکلیه شرکا).
4. تاریخ جلسه و ساعت شروع جلسه (وارد کردن ساعت پایان الزامی نمی باشد).
5. تابعیت متقاضی : ایرانی یا غیر ایرانی
6. شماره ملی متقاضی ، نام و نام خانوادگی متقاضی ( درضمن فرد متقاضی باید یکی از اعضا هیات مدیره و امضا کننده وکالتنامه وکیل باشد).
7. سمت متقاضی : اصیل
8. شماره همراه متقاضی باید شماره فرد اجرایی باشد ( چون پیگیری پرونده از طریق همین شماره اطلاع رسانی می شود).
9. نام امضا کننده دفاتر : نام و نام خانوادگی و شماره ملی ، تابعیت وکیل ، وضعیت توکیل( با حق توکیل ) ، شماره وکالتنامه و تاریخ وکالتنامه .
10. کد پستی شرکت
• گام بعدی
1. تصمیمات جلسه:نوع تصمیم جلسه را انتخاب می کنیم .
2. انتخاب مدیران
• گام بعدی 1. تغییر اطلاعات شرکت:
2. نوع سرمایه :( سرمایه نقدی برای کلیه شرکت های مسولیت محدود انتخاب میشود )، تاریخ و مبلغ وارد میشود.
• گام بعدی
اطلاعات افراد حاضر:تغییرات اعضا شرکت را از طریق سه گزینه :
1. جدید ( درصورت ورود شخص جدید انتخاب میشود).
2. ویرایش ( در صورت تغییر سمت انتخاب میشود).
3. حذف (در صورت خروج شریک انتخاب میشود).
یکی از گزینه ها را انتخاب کرده و از قسمت بارگذاری مشخصات اعضا به ترتیب افراد را اضافه می کنیم .اطلاعات مدیرعامل خارج از سهامدار را در قسمت بارگزاری اشخاص گزینه جدید اضافه می کنیم .
• گام بعدی
اطلاعات افراد حاضر:سمت افراد به ترتیب حاضرین در جلسه وارد می شود.
• گام بعدی
سهام اشخاص:سهام یا سهم الشرکه افراد مشخص می گردد.
• گام بعدی
ارتباط اشخاص:در این قسمت اطلاعات وکیل پرونده تایید می شود.
• گام بعدی
تایید صحت اطلاعات
• گام بعدی
تایپ نمونه صحیح صورتجلسه
در نهایت ثبت نهایی و دریافت کد پیگیری

وظایف کارشناس اجرایی پرونده:

یک نسخه اصل از صورتجلسه به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل ویک نسخه از برگه ارجا پست می گردد.
افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود
اطلاعات شرکت (فقط شرکت های ثبت شده در تهران )
1. استان و واحد ثبتی آن را انتخاب می کنیم.
2. یکی از شماره های ( ثبت یا شناسه ملی را وارد می کنیم ).
پس از ورود اطلاعات وارد گام بعدی می شویم .
اطلاعات جلسه

1. در صورت صحیح بودن شماره ثبت وارد پرونده ثبتی شرکت شده و تغییرات را اعمال می نماییم.
2. نام شرکت از طریق سیستم ثبت به طور خودکار ثبت می شود.
3. نوع صورتجلسه را انتخاب می کنیم ( مجمع عمومی فوق العاده ، عادی بطور فوق العاده ، هیات مدیره ،.............)و نصب جلسه (حضورکلیه شرکا).
4. تاریخ جلسه و ساعت شروع جلسه (وارد کردن ساعت پایان الزامی نمی باشد).
5. تابعیت متقاضی : ایرانی یا غیر ایرانی
6. شماره ملی متقاضی ، نام و نام خانوادگی متقاضی ( درضمن فرد متقاضی باید یکی از اعضا هیات مدیره و امضا کننده وکالتنامه وکیل باشد).
7. سمت متقاضی : اصیل
8. شماره همراه متقاضی باید شماره فرد اجرایی باشد ( چون پیگیری پرونده از طریق همین شماره اطلاع رسانی می شود).
9. نام امضا کننده دفاتر : نام و نام خانوادگی و شماره ملی ، تابعیت وکیل ، وضعیت توکیل( با حق توکیل ) ، شماره وکالتنامه و تاریخ وکالتنامه .
10. کد پستی شرکت
• گام بعدی
1. تصمیمات جلسه :نوع تصمیم جلسه را انتخاب می کنیم .
2. افزایش سرمایه شرکت
• گام بعدی
1. تغییر اطلاعات شرکت:
2. نوع سرمایه :( سرمایه نقدی برای کلیه شرکت های مسولیت محدود انتخاب میشود )، تاریخ و مبلغ وارد میشود.
• گام بعدی
اطلاعات افراد حاضر تغییرات اعضا شرکت را از طریق سه گزینه :
1. جدید ( درصورت ورود شخص جدید انتخاب میشود).
2. ویرایش ( در صورت تغییر سمت انتخاب میشود).
3. حذف (در صورت خروج شریک انتخاب میشود).
یکی از گزینه ها را انتخاب کرده و از قسمت بارگذاری مشخصات اعضا به ترتیب افراد را اضافه می کنیم .
نکته : در صورت ورود شریک گزینه جدید را انتخاب می کنیم.
• گام بعدی
1. سهام اشخاص :سهام یا سهم الشرکه افراد مشخص می گردد.(طبق تقسیم سرمایه مورد نظر)
• گام بعدی
1. سمت اعضا را وارد می کنیم.
• گام بعدی
1. اطلاعات افراد حاضر: اطلاعات افراد به ترتیب حاضرین در جلسه وارد می شود.
• گام بعدی
1. ارتباط اشخاص: در این قسمت اطلاعات وکیل پرونده تایید می شود.
• گام بعدی
1. تایید صحت اطلاعات
• گام بعدی
1. تایپ نمونه صحیح صورتجلسه
2. ثبت نهایی ودریافت کد پیگیری
وظایف کارشناس اجرایی پرونده:

یک نسخه اصل از صورتجلسه به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل ویک نسخه از برگه ارجا پست می گردد.
کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

اطلاعات شرکت (فقط شرکت های ثبت شده در تهران )
1. استان و واحد ثبتی آن را انتخاب می کنیم.
2. یکی از شماره های ( ثبت یا شناسه ملی را وارد می کنیم ).

پس از ورود اطلاعات وارد گام بعدی می شویم .
اطلاعات جلسه
1. در صورت صحیح بودن شماره ثبت وارد پرونده ثبتی شرکت شده و تغییرات را اعمال می نماییم.
2. نام شرکت از طریق سیستم ثبت به طور خودکار ثبت می شود.
3. نوع صورتجلسه را انتخاب می کنیم ( مجمع عمومی فوق العاده ، عادی بطور فوق العاده ، هیات مدیره ،.............)و نصب جلسه (حضورکلیه شرکا).
4. تاریخ جلسه و ساعت شروع جلسه (وارد کردن ساعت پایان الزامی نمی باشد).
5. تابعیت متقاضی : ایرانی یا غیر ایرانی
6. شماره ملی متقاضی ، نام و نام خانوادگی متقاضی ( درضمن فرد متقاضی باید یکی از اعضا هیات مدیره و امضا کننده وکالتنامه وکیل باشد).
7. سمت متقاضی : اصیل
8. شماره همراه متقاضی باید شماره فرد اجرایی باشد ( چون پیگیری پرونده از طریق همین شماره اطلاع رسانی می شود).
9. نام امضا کننده دفاتر : نام و نام خانوادگی و شماره ملی ، تابعیت وکیل ، وضعیت توکیل( با حق توکیل ) ، شماره وکالتنامه و تاریخ وکالتنامه .
10. کد پستی شرکت
• گام بعدی
1. تصمیمات جلسه :نوع تصمیم جلسه را انتخاب می کنیم .
2. کاهش سرمایه شرکت
• گام بعدی
1. تغییر اطلاعات شرکت:
2. نوع سرمایه :( سرمایه نقدی برای کلیه شرکت های مسولیت محدود انتخاب میشود )، تاریخ و مبلغ وارد میشود.
• گام بعدی

اطلاعات افراد حاضر تغییرات اعضا شرکت را از طریق سه گزینه :
1. جدید ( درصورت ورود شخص جدید انتخاب میشود).
2. ویرایش ( در صورت تغییر سمت انتخاب میشود).
3. حذف (در صورت خروج شریک انتخاب میشود).
یکی از گزینه ها را انتخاب کرده و از قسمت بارگذاری مشخصات اعضا به ترتیب افراد را اضافه می کنیم .
• گام بعدی
1. اطلاعات افراد حاضر:اطلاعات افراد به ترتیب حاضرین در جلسه وارد می شود.
• گام بعدی
1. سهام اشخاص:سهام یا سهم الشرکه افراد مشخص می گردد.(با در نظر داشتن کاهش سرمایه نسبت سهم الشرکه را وارد می کنیم).
• گام بعدی
1. ارتباط اشخاص: در این قسمت اطلاعات وکیل پرونده تایید می شود.
• گام بعدی
1. تایید صحت اطلاعات
• گام بعدی
1. تایپ نمونه صحیح صورتجلسه
2. ثبت نهایی ودریافت کد پیگیری
وظایف کارشناس اجرایی پرونده:
یک نسخه اصل از صورتجلسه به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل ویک نسخه از برگه ارجا پست می گردد.